Raporty Bieżące


W 2007 roku Spółka iAlbatros Group S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Do jej głównych akcjonariuszy należą wiodące polskie instytucje finansowe.

2017.09.01 21:07

Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Emitentowi o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2017 r.

2017.08.28 21:13

Informacja w sprawie wytransferowanych środków pieniężnych spółki pośrednio zależnej Emitenta

2017.08.28 21:01

Złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi na orzeczenie do Sądu Rejonowego

2017.08.17 17:01

Informacja o zaskarżaniu postanowienia sądu rejonowego

2017.08.07 23:23

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez ETIN SAS

2017.07.18 23:08

Wydanie przez sąd rejestrowy postanowienia o oddaleniu wniosku o wpis

2017.07.05 21:58

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

2017.06.28 14:50

Informacja dotycząca niemożności odbycia się WZA

2017.06.23 18:34

Ujawnienie stanu posiadania

2017.06.23 18:22

Ujawnienie stanu posiadania

2017.06.20 18:22

Informacja o blokadzie rachunków bankowych Emitenta

2017.06.20 14:40

Korekta raportu bieżącego dotyczącego złożenia wniosku do KRS o ustanowienie kuratora

2017.06.16 23:16

Nabycie przez Emitenta obligacji własnych serii E w celu umorzenia

2017.06.14 22:03

Informacja o NWZ

2017.06.14 12:30

Postanowienie dotyczące wniosku United S.A. o udzielenie zabezpieczenia

2017.06.13 22:59

Zmiany w porządku obrad WZA

2017.06.13 18:25

Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej

2017.06.13 12:19

Postanowienie o oddaleniu wniosku United S.A. o udzielenie zabezpieczenia

2017.06.12 21:50

Stanowisko Emitenta w sprawie żądania uzupełnienia porządku obrad WZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku wraz z szacunkami wyników SATIS GPS Sp. z o.o. na lata 2017-2019

2017.06.12 19:11

Oświadczenie Oferenta o wygaśnięciu w całości oferty zakupu akcji własnych Emitenta

2017.06.12 08:18

Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

2017.06.08 17:54

Wystawienie przez Emitenta wezwania do zapłaty

2017.06.02 19:35

Przyjęcie oferty zakupu akcji

2017.06.02 19:28

Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

2017.06.02 19:16

Ujawnienie stanu posiadania

2017.06.02 19:11

Ujawnienie stanu posiadania

2017.06.01 22:02

Wykup obligacji serii E

2017.05.30 12:37

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.30 12:17

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.30 09:53

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.26 21:51

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.26 21:44

Zawarcie Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

2017.05.26 21:35

Zmiany w porządku obrad NWZ

2017.05.24 18:07

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.18 19:50

Otrzymanie wezwania do zapłaty

2017.05.17 19:08

Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

2017.05.16 17:07

Ujawnienie stanu posiadania

2017.05.15 20:01

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

2017.05.15 19:55

Uzupełnienie jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.

2017.05.15 19:49

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

2017.05.15 19:41

Wykup obligacji serii E

2017.05.12 18:10

Wykup obligacji serii E

2017.04.28 23:35

Sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych sporządzone stosownie do uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r.

2017.04.28 23:28

Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii E

2017.04.26 19:19

Wykup obligacji serii E

2017.04.20 07:27

List ustępującego Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy

2017.04.20 07:07

Rezygnacja Członka Zarządu

2017.04.20 06:59

Rezygnacja Prezesa Zarządu

2017.04.20

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2017.04.19 23:47

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2017.04.19 23:24

Ujawnienie stanu posiadania

2017.04.11 17:42

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące transakcji sprzedaży akcji spółki iAlbatros Poland S.A. oraz skupu akcji własnych

2017.04.10 17:39

Nabycie przez Emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

2017.04.07 08:55

Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej

2017.04.06 08:35

Przedstawienie informacji o wysokości i sposobie wykorzystania kwot uzyskanych ze sprzedaży iAlbatros Poland S.A.

2017.04.06 08:17

Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej

2017.04.05 11:48

Wykup obligacji serii F

2017.04.03 19:00

Ujawnienie stanu posiadania

2017.04.03 09:47

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.31 20:54

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.31 20:45

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.31 15:38

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.31 15:27

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.30 18:06

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.28 18:24

Zakończenie skupu akcji własnych – informacja o nabyciu akcji własnych Spółki.

2017.03.22 08:30

Rozwiązanie umów lock-up

2017.03.21 18:49

Żądanie przedterminowego wykupu obligacji

2017.03.17 16:57

Ujawnienie stanu posiadania

2017.03.17 08:28

Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

2017.03.13 19:37

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii F

2017.03.10 19:01

Informacja dotycząca trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych

2017.03.10 18:43

Wystąpienie przypadku naruszenia warunków emisji obligacji serii F

2017.03.10 18:34

Zamknięcie i rozliczenie sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

2017.03.10 17:48

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ujawnienie nazwy strony transakcji sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

2017.03.02 18:34

Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta

2017.03.02 07:38

Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

2017.03.02 06:59

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji w sprawie sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A., w związku z otrzymaniem projektu umowy sprzedaży akcji spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A.

2017.01.30 20:48

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017.01.16 20:54

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

2017.01.12 19:50

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

2017.01.04 18:53

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.

2016.12.28 23:12

Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej

2016.12.28 22:58

Treść uchwał podjetych przez NWZ oraz informacja o odstapieniu od rozpatrywania punktów porządku obrad

2016.12.28 11:51

Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza

2016.12.27 15:13

Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza oraz kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.12.23 14:51

Kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.12.22 15:53

Kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.12.22 15:29

Kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.12.22 11:06

Kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.12.21 18:23

Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące uzupełnionego porządku obrad oraz opinia dotycząca wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych

2016.12.16 01:12

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2016.12.16 01:04

Powołanie Zarządu Emitenta

2016.12.15 23:33

List ustępującego Prezesa Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy

2016.12.15 23:25

Rezygnacja Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

2016.12.15 18:44

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2016.12.10 16:12

Zmiany w porządku obrad NWZ

2016.12.08 21:50

Oddalenie roszczenia Creston Investments

2016.12.08 11:46

Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

2016.12.07 19:23

Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

2016.12.07 19:09

Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

2016.12.01 15:02

Dalsze działania związane z restrukturyzacją grupy kapitałowej Emitenta

2016.11.28 19:43

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.

2016.11.24 11:28

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

2016.11.18 19:43

Zmiana strategii Emitenta

2016.11.14 20:08

Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta

2016.11.09 18:36

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

2016.10.21 15:18

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

2016.10.11 12:27

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

2016.09.26 22:13

Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu na akcjach Emitenta

2016.09.26 20:05

Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 1 sierpnia 2016 roku i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów oraz o zmianie stanu posiadania w związku z nabyciem tych akcji

2016.09.26 19:56

Nabycie akcji własnych przez Emitenta

2016.08.26 18:09

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku

2016.08.17 22:01

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2016.07.26 17:42

Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

2016.07.18 19:58

Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań oraz ustalenie daty pierwszego notowania

2016.07.18 18:07

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

2016.07.13 15:26

Podjęcie działań, w tym zawarcie umów zbycia aktywów Spółki, objęcia nowych udziałów w związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Emitenta

2016.07.06 11:27

Informacje udzielone akcjonariuszowi

2016.07.06

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2016.07.01 21:49

Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Emitenta

2016.06.29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki iAlbatros Group S.A.

2016.06.27

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

2016.06.27

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2016.06.22

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2016.06.22

Uchwały podjęte przez ZWZ, informacja o zgłoszonych sprzeciwach

2016.06.20

Sprawozdanie Rady Nadzorczej – rekomendacja dla ZWZ

2016.06.20

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

2016.06.16

Strategia finansowania działalności Spółki – aktualizacja informacji

2016.06.16

Projekt uchwały oraz kandydatura do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

2016.06.13

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

2016.06.06

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros Group S.A.

2016.06.03

Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2016.06.03

Korekta raportu z dnia 2 czerwca 2016 roku – Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ

2016.06.02

Żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ

2016.05.25

Zawarcie aneksu do umów lock – up

2016.05.25

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IALBATROS GROUP S.A.

2016.05.24

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu iAlbatros

2016.05.20

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2016.05.20

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2016.05.16

Stanowisko Zarządu odnośnie uchwały dot. skupu akcji własnych

2016.05.12

Udzielenie poręczenia

2016.05.12

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2016.04.15

Wstrzymanie procesu połączenia z iAlbatros

2016.04.15

Stanowisko Zarządu w sprawie uchwały NWZ

2016.04.07

Rejestracja zmian Statutu Emitenta

2016.04.06

Odstąpienie od realizacji przedterminowego wykupu obligacji serii B i E

2016.04.05

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2016.04.05

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2016.04.01

Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

2016.04.01

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2016.03.31

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Audytu

2016.03.18

Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym

2016.03.16

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2016.03.14

Powołanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie

2016.03.14

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pobierania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

2016.03.10

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

2016.03.09

Odwołanie oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

2016.03.02

Kandydatura do Rady Nadzorczej

2016.02.22

Kandydatura do Rady Nadzorczej

2016.02.19

Kandydatury do Rady Nadzorczej

2016.02.19

Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

2016.02.15

Zakończenie skupu akcji własnych

2016.02.12

Skup akcji własnych – podsumowanie

2016.02.12

Nabycie akcji własnych

2016.02.11

Nabycie akcji własnych

2016.02.10

Nabycie akcji własnych

2016.02.10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2016.02.09

Nabycie akcji własnych

2016.02.08

Nabycie akcji własnych

2016.02.08

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii E

2016.02.05

Nabycie akcji własnych

2016.02.04

Skup akcji własnych – podsumowanie

2016.02.04

Nabycie akcji własnych

2016.02.04

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii D

2016.02.04

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B

2016.02.03

Nabycie akcji własnych

2016.02.02

Nabycie akcji własnych

2016.02.01

Nabycie akcji własnych

2016.02.01

Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

2016.01.29

Nabycie akcji własnych

2016.01.28

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2016.01.28

Nabycie akcji własnych

2016.01.28

Nabycie akcji własnych

2016.01.27

Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży spółki zależnej

2016.01.27

Żądanie zwołania NWZ

2016.01.27

Podjęcie zamiaru dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenie zasad jego realizacji

2016.01.27

Zmiana prognozy spółki zależnej

2016.01.27

Strategia finansowania działalności spółki

2016.01.27

Stanowisko Zarządu w sprawie zgłoszonego roszczenia

2016.01.26

Skup akcji własnych – podsumowanie

2016.01.26

Nabycie akcji własnych

2016.01.25

Nabycie akcji własnych

2016.01.22

Nabycie akcji własnych

2016.01.21

Nabycie akcji własnych

2016.01.21

Nabycie akcji własnych

2016.01.19

Nabycie akcji własnych

2016.01.19

Nabycie akcji własnych

2016.01.15

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

2016.01.15

Skup akcji własnych – podsumowanie

2016.01.15

Nabycie akcji własnych

2016.01.15

Zawiadomienie o zwiększeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów

2016.01.14

Nabycie akcji własnych

2016.01.13

Nabycie akcji własnych

2016.01.12

Nabycie akcji własnych

2016.01.11

Nabycie akcji własnych

2016.01.11

Zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia z umowy znaczącej

2016.01.08

Nabycie akcji własnych

2016.01.08

Nabycie akcji własnych

2016.01.07

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2016.01.07

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2016.01.04

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2015.12.30

Nabycie przez emitenta obligacji własnych w celu umorzenia

2015.12.28

Rejestracja zmian statutu Emitenta

2015.12.28

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.28

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.28

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.22

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.22

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.21

Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności Emitenta

2015.12.21

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.17

Rozpoczęcie wykonywania programu skupu akcji własnych

2015.12.17

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.17

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.12.10

Nabycie akcji iAlbatros

2015.12.10

Powołanie Prezesa Zarządu

2015.12.10

Rezygnacja Prezesa Zarządu

2015.11.30

Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji

2015.11.23

Wyjaśnienie Zarządu w kwestii korekty ceny

2015.11.19

Wyznaczenie dnia zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zawarcie aneksu do znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

2015.11.02

Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfira akcji Emitenta

2015.10.27

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SA

2015.10.27

Korekta raportu nr 44/2015

2015.10.23

Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

2015.10.23

Zawarcie znaczącej umowy zakupu akcji spółki zależnej od Emitenta

2015.10.15

Korekta raportu nr 36/2015 w zakresie uzupełnienia daty

2015.10.14

Udzielenie poręczenia przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.09.30

Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

2015.09.30

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2015.09.28

Znaczące zwiększenie wartości umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.09.24

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.09.24

Wyjaśnienie Zarządu w kwestii nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA

2015.09.23

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.09.23

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2015.09.17

Korekta raportu nr 33/2015

2015.09.17

Zawarcie znaczącej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta

2015.09.17

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2015.09.03

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

2015.09.01

Zawarcie umów objęcia akcji serii G Emitenta, umów lock up oraz umowy o współpracę

2015.08.06

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych

2015.07.29

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. SKA

2015.06.22

Wyjaśnienie Zarządu w kwestii sposobu nabycia przez Pana Moncefa Khanfir akcji spółki SMT SA

2015.06.22

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2015.06.19

Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta

2015.06.19

Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i iAlbatros S.A.

2015.06.19

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2015.06.19

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

2015.05.22

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2015.05.22

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

2015.05.22

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta

2015.05.05

Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2015.05.04

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015r.

2015.05.01

Aktualizacja informacji o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta

2015.04.29

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA

2015.04.29

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT SA

2015.04.09

Emisja obligacji serii F

2015.04.08

Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.

2015.04.07

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.03.20

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.02.19

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2015.02.18

Rejestracja obligacji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2015.01.26

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2015.01.23

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

2015.01.22

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2015.01.20

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

2015.01.20

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2015.01.20

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

2014.12.16

Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku

2014.12.03

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2014.11.08

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

2014.10.30

Powołanie Wiceprezesa Zarządu SMT S.A.

2014.10.28

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2014.10.22

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.10.22

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2014.10.15

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.10.15

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2014.09.23

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2014.09.23

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.09.23

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2014.09.23

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%

2014.09.22

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej Emitenta – iAlbatros SAS

2014.09.18

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.09.18

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2014.09.15

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SMT S.A.

2014.09.09

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

2014.09.04

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%

2014.09.02

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku

2014.09.01

Emisja obligacji serii C

2014.08.27

Aktualizacja raportu 38/2014 w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

2014.08.19

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

2014.07.30

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2014.07.22

Informacja o otrzymaniu znaczącego kontraktu przez spółkę zależną Emitenta – iAlbatros SAS

2014.07.09

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2014.06.30

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2014.06.30

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

2014.06.30

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

2014.06.27

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2014.06.26

Połączenie SMT S.A. ze spółką zależną Adv Finance Sp. z o.o.

2014.06.26

Korekta raportu bieżącego nr 49/2014

2014.06.25

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.06.25

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2014.06.25

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

2014.06.18

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. powyżej 5%

2014.06.18

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.06.18

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2014.06.18

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.06.18

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

2014.06.17

Rejestracja akcji serii D, E i F w KDPW

2014.06.16

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F

2014.06.13

Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii D, E i F

2014.06.12

Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

2014.06.06

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2014.06.05

Uchwała w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

2014.06.04

Korekta raportu bieżącego nr 37/2014

2014.06.04

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2014.06.04

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F

2014.05.27

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku

2014.05.05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2014.05.05

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

2014.04.29

Aktualizacja szacunkowych wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2013 rok

2014.04.29

Zawarcie znaczącej umowy przez iAlbatros SAS

2014.04.25

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2014.04.23

Rejestracja zmian w Statucie

2014.04.17

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu

2014.04.05

Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a Wrocławskim Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

2014.03.31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2014.03.31

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu

2014.03.31

Zamiar połączenia spółek SMT S.A. i AdvFinance Sp. z o.o.

2014.03.27

Powołanie Członków Zarządu SMT S.A. na nową kadencję

2014.03.24

Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A. na 2014 rok

2014.03.10

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2014.03.10

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMT S.A.

2014.02.25

Zbycie znaczącego aktywa przez spółkę zależną

2014.02.20

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

2014.02.19

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

2014.02.12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2014.02.04

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta

2014.01.28

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A.

2014.01.28

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2014.01.28

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SMT S.A. poniżej 5%

2014.01.28

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2014.01.28

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2014.01.27

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu

2014.01.22

Prognoza wyników grupy kapitałowej SMT S.A. na rok 2014

2014.01.21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SMT S.A.

2014.01.20

Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych

2014.01.16

Powołanie Członków Rady Nadzorczej SMT S.A

2014.01.16

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2014.01.16

Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2014.01.09

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2014.01.09

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji serii E wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z rejestracją akcji serii F

2013.12.23

Wykup obligacji serii A1

2013.12.17

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2013.12.04

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

2013.11.29

Spłata zobowiązań umownych przez spółkę zależną i wygaśniecie poręczenia Emitenta

2013.11.21

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA SMT S.A. powyżej 10%

2013.11.13

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2013.11.13

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2013.11.06

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2013.11.06

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2013.10.31

Zawarcie umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta

2013.10.29

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta

2013.10.29

Aktualizacja prognozy wyników skonsolidowanych SMT S.A.

2013.10.15

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SMT S.A.

2013.10.09

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2013.10.03

Zawarcie umowy sprzedaży prawa ochronnego na znaki towarowe „SMT Software” oraz „SATIS”

2013.09.27

Rejestracja zmian w Statucie

2013.08.14

Korekta raportu bieżącego nr 41/2013

2013.08.09

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.

2013.08.07

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy SMT S.A.

2013.08.07

Treść uchwał podjętych przez NWZ Grupy SMT S.A.

2013.08.06

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2013.07.12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

2013.06.14

GRUPA SMT SA zamówienie sprzętu IT przez spółkę zależną w związku z realizacją znaczącej umowy

2013.06.07

Udzielenie poręczeń za spłatę kredytów udzielonych spółce zależnej

2013.06.07

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2013.06.07

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną

2013.06.07

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa SMT S.A.

2013.06.06

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

2013.06.06

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A.

2013.06.04

Rezygnacja Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Emitenta

2013.05.10

Grupa SMT S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2013.04.19

Grupa SMT S.A. niestosowanie niektórych zasad dobrych praktyk

2013.04.11

Korekta raportu bieżącego nr 28/2013

2013.04.10

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

2013.04.10

Publikacja prognoz wyników skonsolidowanych Grupa SMT S.A

2013.04.08

Podjęcie uchwały o zamiarze publikowania prognoz wybranych skonsolidowanych wyników finansowych

2013.04.04

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%.

2013.04.04

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%.

2013.03.30

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną.

2013.03.30

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

2013.03.04

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

2013.03.04

Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

2013.02.28

Korekta raportu bieżącego nr 18/2013 – Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.

2013.02.28

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%.

2013.02.27

Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

2013.02.27

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%

2013.02.27

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%

2013.02.27

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 10%

2013.02.27

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A.

2013.02.27

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poniżej 5%

2013.02.22

Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów w spółce zależnej

2013.02.22

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.

2013.02.19

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2013.02.15

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

2013.02.15

Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie artykułu o zamiarze sprzedaży udziałów w spółce zależnej

2013.02.06

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2013.02.06

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2013.01.31

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2013.01.30

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2013.01.29

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

2013.01.03

Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D

2012.12.17

Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%

2012.12.11

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 26 listopada 2012 r., zakończonym po przerwach w dniu 10 grudnia 2012 r.

2012.12.11

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.

2012.12.07

Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 10%

2012.12.04

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.

2012.11.28

Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Zarządu w zakresie wkładów niepieniężnych

2012.11.28

Korekta raportu bieżącego nr 50/2012

2012.11.27

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.

2012.11.16

Uzupełnienie informacji do ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa ADV S.A.

2012.11.08

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku

2012.10.31

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjnariuszy Grupa ADV S.A.

2012.10.26

Zawiadomienie od Członka Zarządu

2012.09.20

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A2

2012.09.11

Rejestracja obligacji serii A2 spółki Grupa ADV S.A.

2012.09.07

Uchwała w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A2

2012.09.05

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego

2012.08.31

PSr

2012.07.12

Grupa ADV S.A. – Powołanie Członka Zarządu oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

2012.07.11

Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie informacji

2012.07.10

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2012.07.06

Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od akcjonariusza

2012.07.04

Informacja o wygranym przetargu przez spółkę zależną

2012.06.25

Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

2012.06.25

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 18 czerwca 2012 r., zakończonym po przerwie w dniu 22 czerwca 2012 r.

2012.06.25

Grupa ADV S.A powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej

2012.06.25

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa ADV S.A.

2012.06.21

Korekta raportu bieżącego nr 17/2012

2012.06.19

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.

2012.06.15

Grupa ADV S.A- Rezygnacja Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej

2012.06.11

Grupa ADV S.A. – Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2012.06.11

Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2012.06.05

Korekta raportu bieżącego nr 23/2012 – Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku

2012.05.31

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku

2012.05.23

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2012.05.18

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A.

2012.05.14

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza.

2012.05.08

Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. powyżej 5%

2012.05.08

Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

2012.05.01

Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2012.04.24

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania amerykańskich kwitów depozytowych Spółki na rynku OTC QX

2012.03.16

Rejestracja akcji Grupa ADV S.A. w KDPW

2012.03.15

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A

2012.03.14

Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Grupa ADV S.A.

2012.02.29

Grupa ADV -Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii A

2012.02.23

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku

2012.02.21

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za IV kwartał 2011 roku

2012.02.15

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku.

2012.02.10

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2012.02.07

Grupa ADV S.A. – podpisanie umowy z Bank of New York Mellon w sprawie emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2012.02.05

Grupa ADV SA – zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

2012.02.03

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2012.01.31

Grupa ADV S.A – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

2012.01.30

GRUPA ADV S.A. – Zawiadomienie od Prezesa Zarządu

2012.01.27

Grupa ADV S.A – Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2012.01.26

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

2011.12.27

Grupa ADV – zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

2011.12.19

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2011.12.16

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2011.12.16

Grupa ADV S.A – zawiadomienie od akcjonariusza

2011.12.12

Korekta numeracji raportów bieżących nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 oraz nr 3/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.

2011.12.09

Grupa ADV S.A.- Uchwały Zarządu

2011.12.08

Grupa ADV S.A – treść uchwał podjętych na WZA w dniu 07.12.2011.

2011.12.08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Grupa ADV S.A. w dniu 07 grudnia 2011 roku.

2011.12.07

Grupa ADV S.A. – zmiany w Radzie Nadzorczej

2011.11.23

Nabycie akcji Spółki Zależnej SMT Software S.A.

2011.11.16

Uchwała w przedmiocie przydziału obligacji.

2011.11.15

Zmiany w zarządzie Grupy ADV S.A.

2011.11.15

Grupa ADV SA – Skonsolidowany raport kwartalny.

2011.11.10

Grupa ADV SA – Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2011.10.21

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

2011.10.17

Grupa ADV S.A -Zawiadomienie od Prezesa Zarządu.

2011.10.17

Grupa ADV S.A -Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu.

2011.10.17

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

2011.10.17

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

2011.10.03

Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2011.10.03

Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2011.09.20

Nabycie akcji Spółki zależnej Codemedia S.A.

2011.08.30

Skonsolidowany raport półroczny.

2011.08.22

Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2011.08.01

Zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2011.07.06

Grupa ADV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Grupa ADV S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku.

2011.07.01

Treść uchwał podjętych na WZA Grupa ADV S.A. w dniu 30.06.2011 r.

2011.06.28

Umowa objęcia akcji spółki zależnej iAlbatros S.A. przez spółkę zależną SMT Software S.A.

2011.06.20

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

2011.06.20

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie

2011.06.20

Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu.

2011.06.20

Zawiadomienie od Prezesa Zarządu.

2011.06.14

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

2011.06.10

Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną SMT Software S.A.

2011.06.03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA ADV S.A.

2011.06.01

Zawarcie przez spółkę zależną SMT Software S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia kapitału w iAlbatros S.A.

2011.05.17

Umowa objęcia akcji spółki Xantus S.A.

2011.05.16

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

2011.05.06

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

2011.05.02

Rezygnacja Członka Zarządu

2011.04.29

Zawarcie dwóch umów na realizację projektów IT przez spółkę zależną SMT Software S.A.

2011.04.27

Umowa na dostawę platformy internetowej dla podmiotów Grupy SKOK.

2011.04.26

Przystąpienie do systemu ESPI w typie „EMITENT”

2011.04.20

Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia akcji spółki Xantus S.A.

2011.04.11

Grupa ADV S.A. Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

2011.04.11

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku NewConnect

2011.03.30

Powołanie nowego podmiotu

2011.03.28

Zawarcie umowy przez SMT Software z Grupy ADV

2011.03.14

Raport miesięczny za luty 2011 r.

2011.02.28

Zawarcie umowy przez SMT Software z Grupy ADV

2011.02.14

Korekta raportu 5/2011 – raport miesięczny za styczeń 2011 r.

2011.02.11

Zawarcie umowy z Planet9 przez SMT Software z Grupy ADV

2011.02.03

Raport miesięczny za styczeń 2011 r.

2011.01.27

Zakończenie subskrypcji akcji serii B spółki zależnej Codemedia S.A.

2011.01.25

Zwiększenie odnawialnego kredytu na rachunku spółki z Grupy ADV

2011.01.14

Raport miesięczny za grudzień 2010 r.

2011.01.13

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku

2010.12.23

Emisja obligacji serii A1

2010.12.15

Umowa spółki SMT Software z klientem z Kenii

2010.12.14

Raport miesięczny za listopad 2010 r.

2010.12.03

Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

2010.11.25

Podniesienie kapitału w Spółce zależnej Codemedia

2010.11.24

Treść uchwał podjętych na WZA Grupy ADV S.A. dnia 23.11.2010 r.

2010.11.09

Raport miesięczny za październik 2010 r.

2010.11.09

Powołanie spółki akcyjnej przez SMT Software z Grupy ADV

2010.11.05

Zmiana porządku obrad WZA zwołanego na dzień 23.11.2010

2010.11.02

Informacja w sprawie wniosku o wprowadzenie akcji na rynek regulowany

2010.09.23

Treść uchwały o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii A

2010.09.20

Zawarcie umowy przez spółkę SMT Software z Grupy ADV

2010.09.17

Grupa ADV S.A. podniesienie kapitału w Spółce zależnej Adv.pl Sp z o.o.

2010.09.03

Uchwała Zarządu Spółki Grupa ADV S.A.

2010.09.02

Raport miesięczny za sierpień 2010 r.

2010.09.02

Uchwała Zarządu Spółki Grupa ADV S.A.

2010.09.01

Statut Grupy ADV S.A.

2010.08.26

Istotne zamówienie spółki zależnej Adv.pl z Grupy ADV

2010.08.23

Istotne zamówienie spółki zależnej Codemedia z Grupy ADV

2010.08.20

Nabycie akcji emitenta

2010.08.18

Istotne zamówienie spółki zależnej Adv.pl z Grupy ADV

2010.08.13

Raport miesięczny za lipiec 2010 r.

2010.08.13

Istotne zamówienie spółki zależnej Grupy ADV

2010.08.11

Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

2010.08.02

Istotne zamówienie spółki zależnej Codemedia Sp. z o.o. z Grupy ADV S.A.

2010.07.30

Ekspansja zagraniczna spółki SMT Software z Grupy ADV S.A.

2010.07.28

Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r.

2010.07.28

Uruchomienie odnawialnego kredytu na rachunku spółki z Grupy ADV S.A.

2010.07.23

Istotne zamówienie spółki zależnej Grupy ADV

2010.07.22

Podpisanie umowy ze spółką Nasza Klasa przez SMT Software z Grupy ADV S.A.

2010.07.21

Podpisanie umowy na rozwój systemu windykacyjnego z IndexBank w Kijowie przez spółkę z Grupy ADV S.A.

2010.07.12

Zbycie akcji Grupy ADV S.A. przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki

2010.07.12

Istotna informacja od spółki SMT Software z Grupy ADV S.A.

2010.07.09

Podpisanie umowy przez spółkę SMT Software z Grupy ADV

2010.07.07

Raport miesięczny za czerwiec 2010 r.

2010.06.29

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Grupy ADV S.A.

2010.06.29

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Adv.pl Sp. z o.o.

2010.06.29

Treść uchwał podjętych na WZA Grupy ADV S.A. dnia 28.06.2010 r.

2010.06.29

Sprzedaż 100% udziałów ThinkOpen

2010.06.14

Raport miesięczny za maj 2010 r.

2010.06.02

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2009 r.

2010.06.02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy ADV S.A.

2010.05.14

Raport miesięczny za kwiecień 2010 r.

2010.05.11

Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę z Grupy ADV S.A.

2010.05.07

Podpisanie umowy o dofinansowanie

2010.05.06

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Adv.pl Sp. z o.o.

2010.05.06

Zakup przez spółkę SMT Software z Grupy ADV SA udziałów w spółce Traffic Info Sp. z o. o.

2010.05.05

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Adv.pl Sp. z o.o.

2010.05.04

Wysoka ocena branżowa spółki zależnej Codemedia Sp. z o.o.

2010.04.27

Powołanie CEO spółki zależnej Emitenta

2010.04.26

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

2010.04.23

Zmiana nazwy spółki

2010.04.22

Korekta raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotyczącego ekspansji zagranicznej

2010.04.22

Adv.pl S.A. nabycie akcji emitenta

2010.04.19

Ekspansja zagraniczna

2010.04.14

Raport miesięczny za marzec 2010 r.

2010.04.08

Zmiana w Zarządzie Spółki

2010.03.15

Nabycie akcji emitenta

2010.03.13

Nabycie akcji emitenta przez Członka Rady Nadzorczej

2010.03.12

Raport miesięczny za luty 2010 r.

2010.03.10

Dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla spółki zależnej SMT Software

2010.03.04

Podpisanie umowy przez spółkę zależną Mediasense Sp. z o.o.

2010.03.02

Zbycie akcji Adv.pl S.A. przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki

2010.02.12

Raport miesięczny za styczeń 2010 r.

2010.01.29

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2010 roku

2010.01.15

Treść uchwał podjętych na zwyczajnym WZA z dnia 15 stycznia 2010 – Adv.pl S.A.

2010.01.13

Raport miesięczny za grudzień 2009

2010.01.08

Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

2010.01.07

Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną SMT Software S.A.

2010.01.05

Projekt uchwały na zwyczajne WZA zwołane na dzień 15 stycznia 2010 – Adv.pl S.A.

2009.12.21

Zwołanie zwyczajnego WZA

2009.12.15

Raport miesięczny za listopad 2009

2009.12.11

Nabycie akcji Adv.pl S.A. przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki

2009.12.07

Zamiar wprowadzenia SMT Software S.A., spółki zależnej Adv.pl S.A. na NewConnect

2009.12.03

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2009 roku

2009.11.18

Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną SMT Software Sp z o.o.

2009.11.15

Raport miesięczny za październik 2009

2009.10.30

Treść uchwał podjętych na NWZ z dnia 30 października 2009 – Adv.pl S.A.

2009.10.23

Nabycie akcji Adv.pl S.A. przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki

2009.10.22

Projekt uchwały na nad Nadzwyczajne WZA zwołane na dzień 30 października 2009 – Adv.pl S.A.

2009.10.15

Raport miesięczny za wrzesień 2009

2009.10.13

Podpisanie istotnej umowy

2009.10.06

Zwołanie zwyczajnego WZA

2009.09.17

Pozyskanie dotacji przez spółkę zależną

2009.09.08

Raport miesięczny za sierpień 2009

2009.09.08

Otrzymanie licencji od firmy Total Immersion

2009.08.19

Podpisanie istotnej umowy z Komputronik S.A.

2009.08.13

Raport miesięczny za lipiec 2009

2009.08.07

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu biznesowego ze środków UE

2009.08.04

Podpisanie umowy z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A.

2009.07.30

Wygrany przetarg przez Adv.pl S.A.

2009.06.30

Wygrany przetarg przez Adv.pl S.A.

2009.06.19

Istotny kontrakt spółki zależnej SMT Software Sp. z o.o.

2009.06.10

Raport miesięczny za maj 2009

2009.05.27

Zmiany w Grupie Adv.pl

2009.05.19

Zawarcie umowy z bankiem

2009.05.19

Treść uchwał podjętych na zwyczajnym WZA Adv.pl S.A. w dniu 18 maja 2009 roku

2009.05.15

Zawiązanie Spółki Mediasense

2009.05.11

Korekta raportu rocznego

2009.05.08

Projekty uchwał na zwyczajne WZA zwołane na dzień 18 maja 2009 – Adv.pl S.A.

2009.04.21

Zwołanie zwyczajnego WZA Adv.pl S.A.

2009.04.09

Korekta raportu bieżącego 6/2009 z dnia 1.04.2009 – Nabycie udziałów przez spółkę zależną SMT Software Sp. z o.o.

2009.04.01

Nabycie udziałów przez spółkę zależną SMT Software Sp. z o.o.

2009.03.12

Podpisanie znaczącej umowy z TP S.A.

2009.02.27

Zawiązanie spółki Iweii.com

2009.02.26

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną SMT Software Sp. z o.o.

2009.02.10

Stopień realizacji prognoz za rok 2008

2009.02.03

Podpisanie umowy z Black Red White S.A.

2008.10.09

Stopień realizacji istotnej umowy z Philip Morris Polska S.A.

2008.09.30

Nabycie akcji Adv.pl S.A. przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki

2008.09.25

Zawiązanie Spółki zależnej pod firma AdvFinance

2008.09.05

Działania e-marketingowe dla Philip Morris Polska S.A.

2008.08.25

Podpisanie listu intencyjnego

2008.07.23

Objęcie udziałów w spółce technologicznej SMT Software Sp. z o.o.

2008.07.09

Działania e-marketigowe dla Philip Morris Polska S.A.

2008.07.03

Stopień realizacji istotnej umowy z Nestle Polska S.A.

2008.06.25

Zawiązanie Spółki zależnej pod firmą Codemedia

2008.06.23

Rejestracja zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz adresie oddziału Adv.pl w Warszawie

2008.05.27

Stopień realizacji istotnej umowy z Nestle Polska S.A.

2008.05.22

Stopień realizacji istotnej umowy z DnB Nord Polska S.A.

2008.05.22

Realizacja działań e-marketingowych dla Union Investment TFI S.A.

2008.05.21

Stopień realizacji istotnej umowy z TP S.A.

2008.05.16

Podpisanie znaczącej umowy inwestycyjnej

2008.05.12

Nabycie akcji własnych

2008.05.08

Treść uchwał podjętych na zwyczajnym WZA Adv.pl S.A.w dniu 7 maja 2008 roku

2008.04.29

Projekty uchwał na zwyczajne WZA zwołane na 7 maja 2008 – Adv.pl S.A.

2008.04.28

Stopień realizacji istotnej umowy z Philip Morris Polska S.A.

2008.04.15

Współpraca z Philip Morris Polska S.A.

2008.04.08

Zwołanie zwyczajnego WZA – Adv.pl S.A.

2008.04.04

Stopień realizacji istotnej umowy z Nestle Polska S.A.

2008.04.03

Realizacja działań e-marketingowych dla HBO Polska Sp. z o.o.

2008.04.01

Stopień realizacji istotnej umowy z DnB Nord Polska S.A.

2008.03.17

Stopień realizacji istotnej umowy z TP S.A.

2008.03.13

Zawiązanie Spółki zależnej pod firmą „ThinkOpen”

2008.01.15

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B

2008.01.14

Wstępne wyniki Adv.pl S.A. za IV kwartał 2007 roku


Facebook
Twitter